Bisserup Havnevej 62

Matr. nr. 30o og 36z

Fiskerhus med jordlod matr. nr. 20
”Galleri Stalden”

1. I 1839 byggede fisker Jacob Hansen (1802-1883), bedre kendt som Jacob Fisker sit hus ud mod noret.

Allerede i 1825 havde han lejet strandgrunden, huset blev bygget på, af Holsteinborg og drev sit fiskeri herfra. I årerne 1825 – 1839 boede han i et hus i Bisserup by.

Den nybyggede ejendom bestod af stuehus og udhus. Stuehuset vendte øst-vest, var 15 alen langt, 10 ½ alen bredt og havde 6 fag. 2 fag til stue og kammer, 2 fag til dagligstue og sovekammer, 2 fag til køkken og spisekammer. Der var bræddeloft overalt og bræddegulv i 4 fag (stuer og kamre). Taget var stråtag.
Der var 1 skorsten, 1 bageovn og 1 bilæggerovn i huset. 9 fag vinduer og 7 døre malede med oliemaling.

Udhuset nord for stuehuset vendte også øst-vest, var også 15 alen langt og havde også 6 fag, men det var kun 8 alen bredt. Det havde stråtag som stuehuset.

I udhuset var lo, lade og stald med indretning og 2 døre.

Mellem stuehus og stald et plankeværk 12 ¼ alen langt og 9 alen højt med låge og port.

Jacob Fiskers navn var kendt langt udenfor Bisserup. I 1829 bredte en religiøs vækkelse sig fra Fyn til Venslev/Bisserup, og Jacob Fisker blev en fremtrædende lægprædikant i ”den gudelige forsamlingsbevægelse” og foretog i den egenskab mange rejser til Østsjælland samtidig med, at han passede sit fiskeri.

Jacob Fisker

Jacob Fisker havde ikke selv nogen børn, men plejesønnen, Frederik Jacob Rasmussen, en nevø af Jacob Fiskers kone Johanne Frederiksdatter, overtog huset og fiskeriet i 1880, da Jacob Fisker gik på aftægt. Ved den lejlighed blev der udfærdiget en aftægts- og afståelseskontrakt, hvor Jacob Fisker opregner, at bygningerne udgør 26 fag. Der må altså være sket udvidelser i årernes løb i forhold til de i alt 12 fag i 1839, men de kan ikke dokumenteres nærmere.

Frederik Jacob Rasmussen døde allerede i 1899 og hans søn Jacob Rasmussen overtog så hus og fiskeri. Årerne efter 1900 blev præget af, at fiskerne begyndte at fiske ål med bundgarn, som krævede store redskaber. Jacob Rasmussen fik derfor bygget et bødehus mod vest med gavlene i syd og nord. Da fiskerne i 1934 ville fejre en opgravning af sejlrenden, skete det ved en middag i Jacob Rasmussens bødehus.

I hvert fald fra 1930 lejede Jacob Rasmussen af Holsteinborg det gamle hus ude på strandmarken og brugte også det som bødehus, selvom det nok oprindeligt var et beboelseshus, bygget i samme periode som Jacob Fiskers eget stuehus.. Også i 1930 lejede Jacob Rasmussen jord på Vinkelvej til stejleplads og skilte sig af med jordlodden i det nuværende sommerhusområde (Smålandsvejene), og han og hans sønner koncentrerede sig helt om fiskeriet.

Jacob Rasmussen blev efterfulgt af sønnerne Frederik og Kaj og sønnesønnerne Steen og Bjarne.

Sønnerne byggede selv huse på Havnevej til sig selv og deres familier, men fiskede fortsat fra nr. 62, så da Jacob Rasmussen og hans kone døde i henholdsvis 1945 og 1967, sluttede 4 generationers virke på ejendommen, og Steen Rasmussen byggede et nyt bødehus på Vinkelvej i 1971, men fortsatte lejemålet af det gamle bødehus på strandmarken. Efter Steens død i 2012 har Holsteinborg haft nøglen til bødehuset.

2. I 1967 købte kunstmaler Leonardo Petersen ejendommen, og han og hans kone Lily indrettede et galleri i stalden, ”Galleri Stalden”.

I 1999 overtog sønnen Hans Leonardo Petersen og hans kone Annalisa ejendommen og ”Galleri Stalden”, som de viderefører.

I 2008 foretog de en omfattende renovering og tilbygning til stuehuset.

Frederik Jacob Rasmussen (1851-1899), hans kone Anne Marie (1852-1937), datter af husmand Niels Jørgensen Bisserup, sønnen Jacob og datteren Johanne født 1875, der blev gift med Kristian Nielsen, ”Bakkegården” Venslev. Den sidste person på billedet kan være den yngste søn Anton Johannes, født 1881. Han døde 26. Maj 1896, og billedet skal så være taget tidligere. Det kan også være plejesønnen Hans Hansen, født 1879, søn af Frederik Jacob Rasmussens druknede søster og svoger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016
1968
1958
Jacob Rasmussens bødestue bygget omkring 1900. Bemærk den grønne dør til loftet i gavlen. Gennem den blev garnene trukket op på loftet og herfra et efter et trukket ned i stuen for at blive repareret. 2019
Bødehuset på strandengen
1949
Jacob Rasmussen (1877-1945) og hans kone Wilhelmine (1881-1967)