Digelag

Når du skal til stranden, er der et bump på vejen – diget.

Diget er ikke anlagt for at du derfra kan få bedre oversigt over vores smukke natur, men for at beskytte de ejendomme i Bisserup, der lavt beliggende – ejendommene neden for bakken.

Det nuværende dige blev opført i 1998 efter et højvande i februar 1993, der medførte oversvømmelse i mange huse.

Helt tilbage i 18-hundrede årene har der været diger langs kysten, ses på kort fra 1893.

Oversvømmelsen resulterede i, at de berørte grudejere påbegyndte reparation af de gamle diger, hvilket myndighederne ikke accepterede, hvorfor der via det daværende Vestsjællands Amt, som myndighed, blev etableret det dige du nu kan se – strækkende sig fra Skovkrogen ved rensningsanlægget i vest til  Trolhætten mod øst – en strækning på ca. 2,6 km.

Omkostningerne ved etablering af diget på ca. 1,4 million kr. og den løbende vedligeholdelsen heraf betales af de grundejere, hvis ejendomme beskyttes af diget.

Amtet har fastsat vedtægter for Digelaget, der bl.a. bestemmer at Digelaget skal have en bestyrelse, der skal påse og sørge for, at diget holder sine mål og at der sker vedligeholdelse og udbedring af skader på diget. Bestyrelsen vælges af og blandt de grundejere, der er betalingspligtige til diget. Alle betalingspligtige – digelagets medlemmer – er pligtige til at lade sig indvælge i bestyrelsen.

Digets højde blev 2 m. – på trods af anbefaling af en lavere højde.

Den 1. november 2006 indtrådte et historisk højvande på 1,8 m., der viste berettigelsen af den valgte højde.

Når du går på diget langs vandet mod syd, er der nogle ”knæk” i diget, hvilke markerer nogle gamle skanser, der er etableret i forbindelse med Englandskrigene i 1807.

Digets formål er at værne mod højvande, hvorfor Amtets vedtægter indeholder en række bestemmelser, der begrænser benyttelsen af diget, for at sikre det mod skader, hvilket er baggrunden for de påbud, der fremgår af de ved diget opsatte tavler.

Stiger vandstanden i vores have og sker der ændring af vores klima, ændres grundlaget for vurderingen af den nødvendige højde af diget, hvorfor der kan være behov for, at digets højde forøges, hvilket vil betyde et større anlægsarbejde i hele digets længde.  Der kan ikke blot  lægges et supplerende lag materiale på toppen af diget også skråningerne af diget skal i givet fald ændres. Tillige vil der være betydelige udfordringer ved havnen, hvor bl.a. fundamentet til en beboelsesejendom p.t. udgør en del af diget.

For sikring af diget er der et påtrængende behov for kystsikring af diget ved stranden mod syd, idet strandarealet mod havet siden digets etablering er mindsket betydeligt og visse steder helt forsvundet, således at bølgerne nu når diget når efterårsstormene  raser.

I dag er det Kommunen der er  myndighed vedrørende diger, ligesom det er Kommunen der er myndighed f.s.v.a. kystsikring.

Det er håbet, at Kystdirektoratets tidligere restriktive praksis med hensyn til kystsikring lempes efter at opgaven er overgået til Kommunerne og problemstillingen med kystsikring er blevet et politisk issue, således at Kommunen kan etablere forsøg med sandfodring og stenhøfter for digets beskyttelse.

I Digelaget afholdes der årligt en Generalforsamling, hvortil alle de betalingspligtige grundejere indkaldes. I forbindelse med Generalforsamlingen aflægger Bestyrelsen beretning, ligesom årets regnskab fremlægges. Endvidere sker der valg af det/de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode.

Efter seneste Generalforsamling afholdt den 3. juli 2021 består Bestyrelsen af:

Morten Rye Møller (formand) – valgt til 2023,

Hanne Munck Jürgensen (kasserer) – valgt til 2022,

Jakob Borello – valgt til 2022,

Villum Christensen – valgt til 2023 og

Fritz Thomsen – valgt til 2024.

Digelagets adresse er c/o Hanne Munck Jürgensen, Bisserup Havnevej 44, Bisserup, 4243 Rude – mail: bisserupdigelag@gmail.com.

Bisserup Digelag

Juli 2021