Bisserup Byvej 3, Brugsen

 

Matr. nr. 40b

Holsteinborg Brugsforening

Holsteinborg brugsforening blev stiftet 1. januar 1870 og med 70 medlemmer åbnede den sit udsalg 2. februar samme år.

Foreningens første formand var lensgreve L. Holstein, der også havde indkaldt til det stiftende møde. I bestyrelsen sad fra Bisserup pastor Kragh, der var sekretær, skrædder Hans Danielsen og stenhugger Kristian Hansen.

Frem til 1876 havde Brugsen til huse på Bisserup Byvej 37 hos høker Jørgen Hansen, der også var blevet ansat som uddeler.

Det blev fra starten fastslået, hvilke varer der især skulle forhandles i Brugsen. Det var rugbrød, flæsk, gryn, salt, sukker, ost og så fra 1871 brændevin. Den skulle være 8%, og en gradestok til at teste procenten blev anskaffet. Brødene var på 10 ½ pund til 2 skilling under dagsprisen. På grund af utilfredshed med brødenes kvalitet blev der hyppigt skiftet leverandør. Kaffe blev købt hos en købmand i Næstved, og i 1873 ønskedes der prøver på en bedre kaffe. Af kaffeerstatning blev der – efter afprøvning – indkøbt 100 pund af et nyt mærke, Cicorena, i halvpunds kardusposer. Det var bestyrelsens opgave at smage på varerne og godkende prøverne!

Uddeleren, høker Hansen, fik tilladelse til for egen regning at forhandle huder, dagligt øl, bayersk øl, hørfrø samt brystsukker.

Der købtes årligt et svin til slagtning, og i 1871 blev uddeleren bemyndiget til at leje en vogn for at købe ost på herregårdene i omegnen, det var før andelsmejerierne, og kandissukker i Næstved.

Der blev i 1873 fremskaffet prøver af tvistlærred, hørlærred og bomuldstøj fra Horsens tugthus, og skrædder Hans Danielsen fik i 1875 til opgave at indkøbe 24 alen tøj til ca. 12 par bukser og at levere dem færdigsyede til salg i Brugsen.

I efteråret 1875 blev uddeleren og bestyrelsen uenige om regnskabet, og uddeleren sagde op. Der måtte straks findes ny uddeler og nyt udsalgssted. Skomager Daniel Hansen påtog sig midlertidigt hvervet som udsælger, og Brugsen flyttede 1. Januar 1876 til hans hus Bisserup Byvej 33.

Det var en midlertidig løsning, som varede, til Daniel Hansen sagde op i 1882. Mens der blev arbejdet på at løse problemerne med at finde ny uddeler og nyt udsalgssted, lykkedes det at få en aftale med høker Hansen, og igen at leje lokalet Bisserup Byvej 37. Som ny uddeler blev købmand Harder, Tornemark, ansat.

Det var dog uholdbart for Brugsen at bo til leje hos høker Hansen. Ønsket var at få eget hus, og i 1884 tilbød grevskabet at stille en grund til rådighed, opføre en 6 fags bygning samt betale halvdelen af byggeomkostningerne, der blev anslået til 2000 kr. Foreningens andel på 1000 kr kunne tilvejebringes ved lån i Holsteinborg Sparekasse.

Huset blev bygget 1884 på hjørnet af Bisserup Byvej og Holsteinborgvej, hvor Brugsen stadig ligger. Huset var 6 fag, egebindingsværk, 15 alen langt, 13 alen bredt, med tegltag, bræddegulv og pudsede vægge. Det blev indrettet med butik, bolig til uddeleren og en mødesal.

Efter at have fået eget hus gik det støt og roligt frem for Brugsen. Det gik så godt, at pladsen efterhånden blev for trang, så i 1904 blev hele huset bygget om til butik, og der blev bygget en fløj til mod vest med bolig til uddeleren og en sal.

Salen var 39 kvadratmeter med kakkelovn. Her afholdtes Brugsens generalforsamling, afholdsforeningens og socialdemokraternes ditto. I 1930erne holdt pastor Berg-Sørensen bibellæsninger i salen. Så kom folk uanset kirkeligt standpunkt, og salen var fyldt.

En mand stod for opvarmningen og en kone lavede kaffe til møderne i salen. Efter at Anna Frederiksen var flyttet til Bisserup i 1931, stod hun for kaffebrygningen til møderne.

Igen i 1934 var der pladsmangel i Brugsen, og den blev udvidet mod øst med det skrå hjørne og bygningen langs Bisserup Byvej.

I 1944 blev salen inddraget til statslager for brødkorn. Bønderne skulle over hele landet aflevere deres høst af rug og hvede, som så blev opbevaret i brugserne eller hos købmændene, som solgte kornet videre efter nærmere retningslinier. Brugsen har ikke siden haft en sal.

Krigsårerne var vanskelige, men med ansættelsen af N. P. Madsen som uddeler i 1942 oplevede Brugsen en stabil og fremgangsrig periode, indtil Madsens død i 1967.

I 1958 blev butikken ombygget og moderniseret, og i 1960 blev der indført selvbetjening.

I 1970 blev der indrettet kontor og personalestue i kornlageret (den gamle sal), butiksarealet blev fordoblet og natboks blev etableret.

I 1978 blev der på den modsatte side af Byvejen ud mod Holsteinborgvej etableret parkeringsplads med benzintank. Den blev nedlagt igen i 2001 på grund af udsivende benzin. Den østlige halvdel af pladsen blev solgt fra til byggegrunde, og her er bygget et dobbelt hus. Den vestre halvdel er fortsat parkeringsplads.

Før 1978 havde der været benzintank på sydsiden af Brugsens torv (se billede). Hvornår den blev etableret, vides endnu ikke.

I 1986 opførtes ny lagerbygning med større lagerkapacitet og ny, større natboks. Den gamle blev inddraget i butikken.

I 1991 var der vanskeligheder med underskud på regnskabet, Brugsen var lukningstruet, men blev reddet. Efter årtusindskiftet var der igen problemer, og bestyrelsen valgte i den situation i 2002 at fusionere med Superbrugsen Skælskør.

Uddelerens lejlighed blev nedlagt, her blev indrettet kontor og personalestue og hele butikken blev renoveret.

Brugsens uddelere og formænd fra 1870

Sang om Brugsen fra en julefrokost i Brugsen. Skrevet af Preben Jacobsen, Bisserup

Litteratur:
“Træk af Holsteinborg Brugsforenings Historie 1870 – 1995” af Johannes Fjordside
Holsteinborg Brugsforenings 100 Års Jubilæum af Aage Lambert Jensen

Bisserup Brugs 2016
Rejsegilde 1986 på ny lagerbygning og natboks. Fra venstre: Arkitekt Hugo Holkær, Næstved, Uddeler Bent Rasmussen, bestyrelsesmedlemmerne entreprenør Svend Pedersen, Bøgelunde, lærer Nils Bak Pedersen, Bisserup, skovfoged Aage Karsholt, Bisserup og formand Johannes Fjordside, Bisserup. Fra Næstved Tidende 13.03.1986
Brugsen med OKbenzintank på torvet 1970.
Bemærk BRUGSEN skiltet over indgangen, der omkring 1960 erstattede det beskedne Holsteinborg Brugsforening, der ses på det ældre  billede fra tiden efter 1934.
 OK benzin, et andelsselskab, har siden 1913  leveret kul og benzin til brugserne. Tanken blev i 1978 flyttet over på den anden side af Byvejen, ud mod Holsteinborgvej, og nedlagt i 2001.
Luftfoto taget efter 1945, for ahorntræet er skiftet ud med lindetræet. Mon billedet ikke er fra 1950erne, hvor der blev taget en del luftfotografier.
Høker Jørgen Hansen
Postkort fra tiden efter 1934, hvor det skrå hjørne samt bygningen langs Bisserup Byvej blev bygget.

Postkort af Brugsen fra perioden 1904 til 1934.Træet, en ahorn, gik ud i krigsvintrene 1943 – 1945. Det blev 5. maj 1945 skiftet ud med en lind, fordi vejmanden tilfældigvis kom forbi med en lind den dag. Siden er det blevet kaldt “fredstræet”.