Dagsorden til Bytingets årsmøde

HUSK HUSK Årsmøde i Bisserup Byting den 8. november 2019 kl. 19.00 i Bisserup Forsamlingshus

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab og budget
 5. Fremtidig virksomhed
  Herunder drøftelse af følgende:
  Hvordan forholder Bytinget sig til de nye strømninger i samfundet/Slagelse Kommune om borgerinddragelse
  Hvordan ser Bytinget gerne, at arbejdsudvalget håndterer disse strømninger
 6. Indkomne forslag
  plakatsøjle ved Brugsen
  Toni Andersen foreslår, at der opsættes en plakatsøjle i nærheden af Brugsen.
  Plakatsøjlen bør forbeholdes opslag fra arbejdsudvalget
 7. Nedsættelse af stemmeudvalg
 8. Valg af 2-6 medlemmer til arbejdsudvalget + 2 suppleanter
  På valg er:
  Lillan Garby – genopstiller
  Jette Elverdam – genopstiller
  Lone Langkilde – genopstiller
  Annalisa Pedersen – ønsker ikke genvalg
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Eventuelt