Digelag

Bestyrelse

Formand

Morten Rye Møller tlf. 21240284 ,Bisserup Havnevej 73, 4243 Rude, morten.rye.moeller@gmail.com

Kasserer

Hanne Munck tlf. 40304654,  Bisserup Havnevej 44, 4243 Rude,  hannemunckmail@gmail.com

Frits Thomsen tlf. 61460401, Bisserup Havnevej 46, 4243 Rude  ,fritsjohannes@gmail.com

Jacob Borello tlf. 30357577, Voldstien 20, 4243 Rude,  jacobborello@gmail.com

Villum Christensen tlf. 61153089, Bisserup Havnevej 58, 4243 Rude, villum@vilcon.dk

Suppleant

Lars Hoppe Søe tlf. 30594194, Voldstien 10, 4243 Rude/Snoghøjen 5, 4700 Næstved, lars@hoppesoe.dk

Ser du skader på diget, eller vil du oplyse os om andre uregelmæssigheder som vi hurtigt skal reagere på, bedes du kontakte

Frits Thomsen, Bisserup Havnevej 46, tlf. 61460401

Når du skal til stranden, er der et bump på vejen – diget.

Diget er ikke anlagt for at du derfra kan få bedre oversigt over vores smukke natur, men for at beskytte de ejendomme i Bisserup, der er lavt beliggende – ejendommene neden for Skolebakken.

Helt tilbage i 18-hundrede årene har der været diger langs kysten, ses på kort fra 1893.

Det nuværende dige blev opført i 1998 efter et højvande i februar 1993, der medførte oversvømmelse i mange huse.

Oversvømmelsen resulterede i, at de berørte grundejere påbegyndte reparation af de gamle diger, hvilket myndighederne ikke accepterede, hvorfor der via det daværende Vestsjællands Amt, som myndighed, blev etableret det dige du nu kan se – strækkende sig fra Skovkrogen ved rensningsanlægget i vest til Trollhætten mod øst – en strækning på ca. 2,6 km.

Omkostningerne ved etablering af diget på ca. 1,4 million kr. og den løbende vedligeholdelsen heraf betales af de grundejere, hvis ejendomme beskyttes af diget.

Amtet har fastsat vedtægter for Digelaget, der bl.a. bestemmer at Digelaget skal have en bestyrelse, der skal påse og sørge for, at diget holder sine mål og at der sker vedligeholdelse og udbedring af skader på diget. Bestyrelsen vælges af og blandt de grundejere, der er betalingspligtige til diget. Alle betalingspligtige – digelagets medlemmer – er pligtige til at lade sig indvælge i bestyrelsen hvis de opfordres til det.

Digets højde blev 2 m. – på trods af anbefaling af en lavere højde.

Den 1. november 2006 indtrådte et historisk højvande på 1,8 m., der viste berettigelsen af den valgte højde.

Når du går på diget langs vandet mod syd, er der nogle ”knæk” i diget, hvilke markerer nogle gamle skanser, der er etableret i forbindelse med Englandskrigene i 1807.

Digets formål er at værne mod højvande, hvorfor Amtets vedtægter indeholder en række bestemmelser, der begrænser benyttelsen af diget, for at sikre det mod skader, hvilket er baggrunden for de påbud, der fremgår af de ved diget opsatte tavler.

Stiger vandstanden i vores have og sker der ændring af vores klima, ændres grundlaget for vurderingen af den nødvendige højde af diget, hvorfor der kan være behov for, at digets højde forøges, hvilket vil betyde et større anlægsarbejde i hele digets længde.  Der kan ikke blot lægges et supplerende lag materiale på toppen af diget, også skråningerne af diget skal i givet fald ændres. Tillige vil der være betydelige udfordringer ved havnen, hvor bl.a. fundamentet til en beboelsesejendom p.t. udgør en del af diget.

For sikring af diget er der et påtrængende behov for kystsikring af diget ved stranden mod syd, idet strandarealet mod havet siden digets etablering er mindsket betydeligt og visse steder helt forsvundet, således at bølgerne nu når diget når efterårsstormene raser.

I dag er det kommunerne der er myndighed vedrørende diger, ligesom det er kommunerne der er myndighed for så vidt angår kystsikring.

Det er vores håb, at Kystdirektoratets tidligere restriktive praksis med hensyn til kystsikring lempes efter at opgaven er overgået til kommunerne og problemstillingen med kystsikring er blevet et politisk issue, således at Slagelse Kommun kan etablere forsøg med sandfodring og stenhøfter for digets beskyttelse.

I Digelaget afholdes der årligt en Generalforsamling, hvortil alle de betalingspligtige grundejere indkaldes pr. mail. I forbindelse med Generalforsamlingen aflægger Bestyrelsen beretning, ligesom årets regnskab fremlægges. Endvidere sker der valg af det/de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode.

 

BERETNING 2024

RAFERAT AF DIGELAGETS GENERALFORSAMLING 29.5.2024

REGNSKAB 2024