Velkommen til Bisserup

Kære nye borger i Bisserup

Hjertelig velkommen til byen. Vi håber, du vil falde godt til og nyde de mange muligheder Bisserup kan byde på: Naturen, kulturen og det sociale netværk vi gennem mange år har opbygget i samarbejde med hinanden.

Vi fortæller først lidt om Bisserups historie, derefter om mange af byens aktiviteter.

På hjemmesiden www.bisserup.dk kan du finde en oversigt over byens foreninger og aktuelle arrangementer.  Du kan derfor bruge dette hæfte og hjemmesiden til at skabe kontakter i din nye hjemby.

Bisserups historie

Bisserup ligger smukt ved Smålandsfarvandet. En idyllisk plet som altid har tiltrukket mennesker fra oldtidens samlere og jægere til senere tiders bønder og fiskere og nutidens pendlere og pensionister.

Størstedelen af dagens 524 bisseruppere er tilflyttere og har ingen arbejdsmæssig tilknytning til stedet. Vi bor her af mange andre grunde. Den dejlige natur, muligheden for at dyrke forskellige fritidsinteresser, de mange aktiviteter, sociale arrangementer og kulturtilbud.

De gamle fiskerhuse, husmandshuse og gårdbygninger er restaureret nænsomt, og moderne parcelhuse er dukket op mellem de gamle huse og på nye villaveje.

Øst for byen ligger et stort sommerhusområde, som sammen med campingpladsen øger indbyggertallet i sommerhalvåret

Det vi kender som Bisserup i dag har oprindeligt bestået af to byer. I 1344 nævnes Bisæthorp i en skriftlig kilde, og navnet fortæller, at i vikingetiden eller den tidlige middelalder har Bisi ryddet jord. Hvem Bisi var, og hvor han kom fra, ved vi ikke. Bisæthorp blev med tiden til Bisserup. I den gamle landsby lå gårdene – små̊ og store – tæt mellem hinanden langs nuværende Bisserup Byvej og Strædet. I 1613 var der 13 gårde i Bisserup.

Kyststrækningen kendes fra Saxo som Hvirvils Havn efter en hallandsk sagnkonge, der skal være faldet her i kamp med den danske kong Fridlev hin Raske. Navnet Hvirvils Havn blev benyttet til omkring 1700. Herefter fik kystområdet navn efter bondelandsbyen og har siden heddet Bisserup Havn.

På www.bisserup.dk/lokalhistorie kan du finde flere skrifter, som medlemmer af Bisserup Byting har udarbejdet igennem Bytingets 46 år lange virke.

 

Bisserup Byting

Begrebet Byting blev i gammel tid brugt om det fælles mødested for alle byens indbyggere, og et møde i et Byting var et møde blandt ligemænd. Bisserup Byting, som vi kender det i dag, blev startet i 1975 og fik sit navn med inspiration fra tanken om mødet blandt ligemænd, og med tanken om at det ikke er centraladministrationen, daværende Skælskør Kommune, der er afgørende faktor for et områdes udvikling. Udviklingen skal drives af de mennesker, der bor der.

Navnet Bytinget bruger vi fortsat for at signalere, at alle der bor i byen automatisk er medlemmer af Bytinget.

Den daglige drift varetages af et arbejdsudvalg, som vælges på et årsmøde med generalforsamling. Siden kommunalreformen i 2007 har Bytingets arbejdsudvalg fungeret som et af Slagelse Kommunes mange lokalråd, og vi modtager som sådan et årligt kommunalt tilskud på 15.000 kr. Arbejdsudvalgets møder er åbne, blot man giver besked til et af udvalgets medlemmer i forvejen.

Udvalget fordeler opgaver som bl.a. kasserer, sekretær og IT-ansvarlig, intern kontaktperson og ekstern kontaktperson imellem sig. På www.bisserup.dk under fanen BYTINGET finder du mødereferater, vedtægter, årsregnskaber m.m.

Bytingets arbejdsudvalg fungerer som lokalråd for Bisserup og skal ifølge vedtægterne arbejde med disse formål

 1. At virke til gavn og glæde for borgerne i Bisserup
 2. At være bindeled mellem offentlige myndigheder og borgerne
 3. At arbejde for at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver
 4. At sørge for en løbende orientering af byens borgere
 5. At varetage de økonomiske forpligtelser for Bisserups frivillige brandberedskab

Nedenfor kan du læse om de aktiviteter, som foregår i regi af Bytinget, og hvordan det nuværende arbejdsudvalg varetager dem.

Bytingets arbejdsudvalg koordinerer fællesarrangementer og andre aktiviteter

Det er en tradition, der er lige så lang som Bytingets historie, at Bytingets arbejdsudvalg står for mange af de kulturelle og socialt samlende aktiviteter i byen. Efterhånden som byen har fået flere foreninger og til stadighed tilflyttes af beboere, som gerne vil deltage aktivt i det sociale liv, er der opstået nye initiativer og foreninger, som gør Bisserup til et levende sted. På side 7 finder du en liste over byens mange foreninger.

I skrivende stund har vi nedenstående traditioner og arbejdsgrupper i regi af Bytinget. Til alle arrangementer og i de fleste arbejdsgrupper er der mulighed for at give en håndsrækning med konkrete opgaver. Hvis du har tid og lyst til at være med, så kontakt en fra velkomstgruppen eller en fra Bytingets arbejdsudvalg. (Kontaktoplysninger på side 8)

Alle aktiviteterne nedenfor støttes på en eller flere måder af Bytinget. Det kan være medlemmer af arbejdsudvalget, der sælger vin, øl og vand, sætter stole op og tager mod entré ved et arrangement, det kan være den gratis benyttelse af f Bisserups Forsamlingshus til arrangementer i byen i kraft af Bytingets lejeaftale med forsamlingshuset, men det kan også være direkte økonomisk støtte.

 • Fællesspisning Otte gange om året er der mulighed for at deltage i en fællesspisning i Bisserup Forsamlingshus. Fællesspisning betyder, at vi er fælles om en stund med spisning og at vi også  er fælles om at lave mad. Der er fællesspisning i Bisserup Forsamlingshus den første fredag i måneden fra oktober til april. Der holdes desuden fællesspisning på Strandengen tæt ved Bisserup Havn i juni og mulighed for at spise sammen ved fælles grill til Sankt Hans. I slutningen af hver fællesspisning melder én sig som tovholder og tager stafetten, som er en grydeske smukt dekoreret af Mads Stage. Tovholderen samler et madhold på 10 – 12 personer, som suverænt bestemmer menuen til den kommende fællesspisning. Tovholderen organiserer, at der bliver opsat en tilmeldingsliste i Brugsen en uge inden fællesspisningen. Prisen for maden bestemmes af madholdet og fremgår af opslaget i Brugsen. Til fællesspisningen skal du købe dine drikkevarer i forsamlingshuset. Der er plads til ca. 80 mennesker. Første gang du skulle ønske at deltage i fællesspisningen, giver en fra velkomstgruppen gerne følgeskab.
 • Strandrensning er årets første fælles arrangement uden tilmelding. Strandrensningen afholdes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling. Vi går i små grupper iført handsker, snappere, sække og selvlysende veste ud i området langs stranden, i skoven og i byen for til slut at samles omkring grillen, hvor vi hygger os med grillpølser og en tår at drikke. Vi får god hjælp fra Slagelse Kommune i form at matriel og bortskaffelse af affald.
 • Til Sankt Hans Vi mødes ved solnedgangstid på stranden, hvor musikken og bålet og årets båltaler venter på os. Denne aften er vi ofte mange hundrede på stranden, da der kommer mange gæster fra lokalområdet.
 • Sommerfesten i starten af juli er et nyt tiltage, der kombinere aktiviteter for børn med mulighed for loppesalg.
 • Bisserup Bytings årsmøde med den årlige generalforsamling Generalforsamlingen er Bytingets øverste myndighed. Her drøftes både det forgange år og de projekter, der skal arbejdes med i det kommende år. Der fremlægges regnskab og et arbejdsudvalg på 8-12 personer vælges. Annoncering sker i Bytingsbladet, i Facebook-gruppen Bisserup Byting og på hjemmesiden www.bisserup.dk
 • Halloween er en relativ ny begivenhed i Bisserup, som faciliteres af Børnebissens Venner. En arbejdsgruppe skaffer Halloweenværter, som er forberedte på at blive mødt med trusler om slik eller ballade. Børnene går i små grupper til de tilmeldte Halloweenværter. Arrangementet rundes af med en lille gysende-festlig afslutning i Børnebissen.
 • Julemarked i Bisserup Forsamlingshus Kreative bisseruppere sælger årets produktion af håndarbejde, julepynt, marmelade, røgvarer og meget andet godt, og Bytinget får en indtægt til byens aktiviteter ved at sælge gløgg og æbleskiver til gæsterne.
 • Solhverv den 21. december Solhverv fejres på legepladsen ved stranden. Vi samles kl. 18.00 ved Brugsen og går i optog til stranden – iført lys. På legepladsen blusser bålfade, og der er varm suppe med brød til alle, som frivillige har kokkereret. Suppen indtager du fra din medbragte skål og drikkevarer kan købes. Efter en hyggelig stund i snakkesaligt selskab går vi – i god fællesskabt stemning – hver til sit, og nyder tanken om, at lyset atter er på vej!
 • Multibanen Multibanen ligger på Skafterupvej 184 tæt ved Bisserup Forsamlingshus. Udover tennisbane, petanquebane og grillhytte er der et område, hvor du kan cykle, løbe på løbehjul eller rulleskøjter. Du kan også spille fodbold, basketball og bordtennis. Alle legeredskaber er skænket af folk, som bare stiller gokarts, små cykler og rulleskøjter ned i banens redskabsskur. Alt materiel er under brugernes beskyttelse og benyttes på eget ansvar, men tilses jævnligt af en af de frivillige fra arbejdsgruppen. Slagelse Kommune holder øje med, at alle regler omkring de faste installationer bliver overholdt. Multibanen blev oprettet af frivillige med tilknytning til Bytingets arbejdsudvalg og blev finansieret af fonde og den daværende Skælskør Kommune.  Derudover lagde ca. 60 børn og voksne 600 arbejdstimer på banen.
 • Legepladsen Legepladsen ved stranden er opført med kommunalt tilskud af frivillige kræfter fra byen. Udgifter til vedligehold og nyanskaffelser dækkes af Bytingets kasse. Slagelse Kommune fører tilsyn via et firma, der tjekker sikkerheden, og en lille frivillig arbejdsgruppe står for at udbedre de mangler sikkerhedsfirmaet påpeger. I 2022 nedsatte arbejdsudvalget en projektgruppe, der sammentænker en gennemgribende renovering af legepladsen med visionen om at få ”Den stille turisme” til at blive en realitet i Bisserup.
 • Fællessang i Bisserup. Fællessangsarrangementer hvor vi samles for at synge har haft mange former. Initiativet til disse udgår hovedsageligt fra BIS’koppen og Forsamlingshuset. Der er tradition for, at vi synger, når vi er samlet til fællespisningerne og andre arrangementer.
 • Udstillingsgruppen En gruppe af kunstinteresserede sørger for, at der til stadighed er kunst på væggene i forsamlingshuset. I forbindelse med hver ny ophængning afholder udstillingsudvalget en fernisering, hvor kunstneren er til stede og præsenterer sine værker. En gang om året afholder byens lokale kunstnerfællesskab  en udstilling med egne værker. Der er desuden i byen en del aktive kunstnere, som løbende udstiller i egne gallerier og offentlige udstillingslokaler. Du kan finde mere på www.bisserup.dk under den øverste bjælke ”FORENINGER”.

 

Bytingets arbejdsudvalg fungerer som bindeled mellem offentlige myndigheder og borgerne

Et af medlemmerne af Bytingets arbejdsudvalg er kontaktperson til Slagelse Kommune. Kontaktpersonens opgave er at modtage og distribuere henvendelser og informationer fra Slagelse Kommune til Bisserups foreninger og arbejdsgrupper.

Bytingets arbejdsudvalg har en funktion i forhold til at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver

Slagelse Kommune indbyder 4 gange om året til Landdistriktskonferencer, som retter sig mod lokalrådene i den sydlige del af kommunen. Her deltager der oftest 2 – 4 fra Bytingets arbejdsudvalg, men andre borgere kan også deltage, når pladsen tillader det. På konferencen orienterer politikere og forvaltninger om de forhold, der arbejdes med i kommunen. Bytingets arbejdsudvalg har i egenskab af lokalråd mulighed for at komme med punkter til dagsordenen.

På baggrund af et initiativ fra politiet er der udpeget en tryghedsambassadør, som løbende har kontakt med politiet. Tryghedsambassadøren kan kontaktes ved generelle problemstillinger, hvor en vurdering eller handling fra politiets side er ønsket. Konkrete anmeldelser skal stadig gå direkte fra den berørte til Politiet.

Landsbyguiderne opstod fordi Slagelse Kommune tilbød en uddannelse som guide. Bisserup har i dag to aktive guider som tilbyder guidede ture i Bisserup på lørdag formiddage medio juni – medio august. Turene slutter med en kop kaffe i Landsbyhuset BIS’koppen, Holsteinborgvej 224 og koster 20 kr.

Opsætning af badebro I mange år har det været Campingpladsforeningen, der i samarbejde med nogle bisseruppere, har opsat badebroen. Bytingets arbejdsudvalg tager initiativ til at samle en flok bisseruppere til at deltage i opsætningen.

Udviklingen af lokalområdet. Repræsentanter fra lokalrådene i Ørslev, Rude, Venslev, Glænø og Bisserup har udarbejde en lokal udviklingsplan – en LUP – for Kirkeskoven, som er navnet på vores skoledistrikt.

Udviklingsplanen har disse 6 visioner:

 1. Om 10 år er indbyggertallet i LUP-området vokset, aldersgennemsnittet er faldet, og der er udviklet nye bæredygtige boformer, der tilgodeser såvel børnefamilier som ældre borgere.
 2. Om 10 år er Kirkeskovsskolen fortsat det naturlige skolevalg for områdets børn og Kirkeskoven (skolen og tilhørende institutioner) er et naturligt fælles mødested for områdets borgere og foreninger med mulig- hed for samvær og deltagelse i fritids- og idrætsaktiviteter
 3. Om 10 år er infrastrukturen i området – privat trafk/kollektiv trafk/samkørsel/stier/digital dækning – udviklet i en sådan grad, at strukturen understøtter et godt privatliv/arbejdsliv/erhvervsliv
 4. Om 10 år er der en øget biodiversitet i området, og der er skabt flere muligheder for oplevelser i samspil med naturen med udgangspunkt i konceptet for den ’stille turisme’ og en generel formidlingsindsats.
 5. Om 10 år er viden om den lokale kulturarv formidlet til lokale, tilfyttere og besøgende og der er udviklet en større fælles bevidsthed om områdets kulturhistoriske værdier
 6. Om 10 år er der mere synlighed om Kirkeskoven som en samlende faktor for et aktivt foreningsliv og civilsamfund. Der er også mere synlighed om mulighederne for at deltage i foreningsliv og frivillige initiativer i hele skoledistriktet. Stærke fællesskaber og lokale aktører samarbejder på tværs om fælles udviklingstiltag.

Udviklingsplanen https://www.slagelse.dk/media/onkpsizw/kirkeskoven_a4_2022_reduceret_stoerrelse-4112022_webtil.pdf

I 2024 afholdes der i august et fælles Høstmarkede på Kirkeskovsskolen som et samarbejde mellem de 5 lokalråd.

Bytingets arbejdsudvalg arbejder med information og formidling

I Bisserup har vi flere informations- og nyhedskanaler, der supplerer hinanden: En hjemmeside, et hustandsomdelt blad Bytingsbladet og en facebookgruppe.

Hjemmesiden www.BISSERUP.dk – en by i vandkantsdanmark  På www.bisserup.dk finder du et hav af nyttig information om, hvad der rør sig i byen, og du finder kontaktoplysninger til alle byens foreninger, til virksomheder og kunstgallerier.

Bytingsbladet Bytingsbladet er byens lokale blad, som udkommer fire gange årligt. I bladet er der lokalstof, indlæg og artikler fra bisseruppere, byens foreninger, fra Bytingets arbejdsudvalg og en bisserupkalender, der viser det kommende kvartals arrangementer i byen. Du finder navne og telefonnumre på arbejdsudvalgets og redaktionsgruppens medlemmer bagerst i bladet. Har du en virksomhed, kan du annoncere i Bytingsbladet, som bliver husstandsomdelt af en gruppe frivillige distributører.

Facebookgruppen Bisserup Byting Denne gruppe, som er oprettet af og som administreres af Bytingets arbejdsudvalg, er beregnet til at oplyse borgere i Bisserup og omegn om Bytingets aktiviteter. Gruppereglerne er i skrivende stund: Alle opslag til gavn for fællesskabet og sammenholdet i byen er meget velkomne, og alle er velkomne til at tilbyde eller efterlyse gratis tjenester eller andet. Privat salg henvises til facebookgruppen Bisserup køb og salg. For at understøtte de erhvervsdrivende i lokalområdet vil vi i perioden fra 1. april til 1. oktober 2021 godkende et ugentligt opslag fra lokale virksomheder, der samtidig opfordres til at annoncere på www.bisserup.dk eller i Bytingsbladet. Vi opfordrer til, at der holdes en venlig tone og til at personlige forhold afklares ved direkte kontakt parterne imellem.

Velkomstgruppen Velkomstgruppen bestræber sig på at kontakte alle nytilflyttede for at byde dem velkommen til byen. Der holdes et årligt velkomstmøde for ny bisseruppere, hvor byens foreninger og aktivitetsgrupper indbydes til at deltage.

Bytingets arbejdsudvalg varetager de økonomiske forpligtelser for Bisserup Brandberedskab

De, der bor i Bisserup, vil nok i mange sammenhænge være enige i, at vi ligger langt fra alfarvej. Så er der brug for hjælp, kan det være nødvendigt at yde hjælp til selvhjælp. Der er på denne baggrund blandt andet etableret et lokalt brandberedskab, som aktivt kan gribe ind og hjælpe, inden mere kvalificeret hjælp når frem. Brandberedskabet i Bisserup drives af frivillige, som sikrer, at brandbilen og slukningsudstyret altid er klar til udrykning. Ved et alarmopkald til 112 får Brandberedskabet i Bisserup samtidig en melding fra alarmcentralen og kan rykke ud og være på brandstedet indenfor få minutter. Brandberedskabets virkeområde dækker alene Bisserup by inkl. sommerhusområdet. Men at drive sådan et brandberedskab har sine omkostninger, så der er stærkt brug for økonomisk støtte til blandt andet forsikringer, drift og vedligeholdelse m.m. Bytinget er garant for, at der er økonomi til driften og modtager indtægter fra grundejerforeninger, vejlaug og fra private, der ikke er omfattet af et laug eller en forening.

Bisserups foreninger

Der sker mange andre fællesskabende ting i Bisserup end dem, som varetages af Bytingets arbejdsudvalg, for Bisserup har en lang række foreninger. Du finder dem på www.bisserup.dk under den øverste bjælke ”FORENINGER”.

De sociale og kulturelle foreninger

 • BIS’koppen
 • Bisserup Forsamlingshusforening
 • Torsdagsklubben, Bisserup pensionistklub.
 • Chaplinklubben, som er en filmklub
 • Bisserup Sejlklub
 • Bisserup Tennisklub
 • Bisserup Vinterbadere

De teknisk- miljømæssige foreninger

 • Bisserup Vandværk
 • Bisserup Digelag

De forretningsmæssige foreninger og aktivitetsgrupper

 • Bisserup Fiskeriforening
 • Børnebissens venner
 • Dagli’Brugsens aktivitetsgruppe

Akuthjælperne

Siden 2012 har Bisserup haft en akuthjælperordning under Region Sjælland. Akuthjælperordningerne er oprettet i områder, hvor responstiden for en ambulance er så lang, at det vurderes, at hurtig frivillig førstehjælp kan gøre en væsentlig forskel. I Bisserup betyder det, at 8-10 personer automatisk får et udkald på deres telefoner, når der ringes 112 i byen eller nærmeste omegn. Akuthjælperne har et udvidet førstehjælpskursus, der årligt opdateres, og de har elementært førstehjælpsudstyr – fx hjertestarter, ilt og epipenne, med på udkaldene. Over årene har det vist sig, at byens akuthjælpere har en gennemsnitlig responstid på 4 minutter fra de får et udkald, til de er på skadestedet, og den korte responstid har naturligvis en afgørende betydning ved eks. hjertestop, voldsomme blødninger eller svære allergiske tilfælde.

Kontaktinformationer

Velkomstgruppen

Bente Holmgren bholmgren028@gmail.com 23 47 95 45
Jytte Bak Petersen jytteognils1967@hotmail.com 21 40 59 57
Kirsten Møldrup kirstenmoeldrup@gmail.com 30 35 02 46
Lise Rud liserud@hotmail.com 21 69 55 53
Vivi Guldagger viviogfrank@live.dk 20 25 93 60

Bytingets arbejdsudvalg

Lisbeth Bergstedt                           vestamt.konc.lb@mail.tele.dk        20 41 58 93

Birgitte Breuning                            breuningbirgitte@gmail.com         22 61 77 37

Villum Christensen                         villum@vilcon.dk                             61 15 30 89

Alice Jelen                                       thomasenjelen@gmail.com            25 56 54 04

Ulla Knudsen                                  knudsenulla1956@gmail.com        20 97 82 43

Anette Mejlstrup                            anmej12@gmail.com                        61 73 66 30

Jan Møldrup                                   janmoeldrup@gmail.com                23 43 90 82

Peter Rasmussen                            zYnt1x@hotmail.com                       50 74 57 85

Henning Fredsted                         fredsted.mikkelsen@outlook.dk    21 24 65 25

Jeanette Scharboe                          villadsjose@gmail.com                    21 84 36 19

Palle Jørgensen                              palle.s.joergensen@gmail.com      31 21 74 47

 

Bisserup vals

For en del år siden skrev og komponerede Frank Guldagger denne smukke sang om Bisserups lyksaligheder.

Åh blot at vandre ved havet når dagen

har solskin og saltvand i sind.

Bådene danser på bølger så lette

og briserne stryger om kind.

Mod horisonten står solfyldte sejl

over engene måger i hvirvlende flugt.

Her har du stranden og havet og himlen –

i Bisserup er der så smukt.

 

Åh blot at vandre i skove så svale

i træernes skygge og ly.

Standse i skovbrynet – se over marker

som omfavner Bisserup by.

Flammede tegl imod stråtækte huse,

som tiden så nænsomt har ladet i ro.

Her er det nye, og her er det gamle –

i Bisserup, der vil jeg bo.