Hvad er Bis’koppen

E-mail: biskoppen@outlook.dk

BIS’koppens bestyrelse:

Formand : Jette Elverdam 2374 3849
Kasserer:  Lone Jensen 3052 9687
Sekretær: Bente Foli 2714 6513
John Nielsen 5033 2161
Bjarne Kjems 2282 0357
Suppleanter:
Frank Guldagger 3162 9360
Helle Winkler 4068 3708

Foreningens vedtægter

BIS’koppen har til huse i byens bevaringsværdige, tidligere missionshus. Huset ejes af en forening, som er stiftet og drevet af frivillige.

I 2018 blev det gamle, tidligere missionshus købt med henblik på at kunne bruges til aktiviteter for by og omegn. (se nedenfor).

Vi valgte at kalde hus og forening ”BIS’koppen”, fordi navnet er flertydigt. Dels bor vi i BISserup – KOPpen henviser til, at vi nu driver en hyggelig Café med hjemmebag – og endelig peger navnet bagud i tiden, hvor huset engang blev brugt af missionen.

Selve bygningen er registreret som bevaringsværdig, og er blevet nænsomt istandsat via midler fra fonde, sponsorer, Slagelse kommune samt fra byens borgere.

Det er ideen, at huset skal danne ramme om forskellige aktiviteter. Aktiviteter, som kan komme og gå alt efter borgernes egne forslag og behov.

Vi ønsker BIS’koppen skal være mulighedernes hus – et hus, som er åbent for borgernes ideer og indflydelse – et hus, hvor unge og ældre kan mødes – et hus, som er åbent for omegnens beboere og turister – et hus, hvor forældre kan skabe fællesaktiviteter for deres børn – et hus, med plads til kulturelle aktiviteter – et hus, som udgangspunkt for naturoplevelser.

I 2018 modtog BIS’koppen Slagelse kommunes landdistriktspris. 

I 2021 modtog BIS’koppen Indenrigs- og Boligministeriets Landdistriktspris

Se mere på nedenstående links

https://www.tv2east.dk/slagelse/forening-hyldes-for-at-bidrage-til-udvikling-i-lokalomraadet

https://www.nb-kommune.dk/2021/10/11/prismodtagere-kommunens-embedsmaend-har-vaeret-meget-hjaelpsomme/?utm_source=newsletter&newsletter

 

Sådan bliver du medlem

Vi er allerede mange medlemmer. Har du ikke også lyst at blive medlem af BIS’koppen?
Det koster 100 kr. om året pr. voksen.
Henvendelse i BIS’koppen eller på biskoppen@outlook.dk.
Anfør navn, adresse, tlf.nr. og e-mail adresse.

I BIS’koppen kan du f.eks

  • låne en bog
  • få hjælp til IT
  • bruge computer og printer
  • kopiere og laminere
  • låne værktøj og børneudstyr. Se her hvad du kan låne
  • deltage i forskellige aktiviteter f.eks. strikkeklub
  • komme til musikarrangementer
  • spille billard, dart eller krolf
Jf. foreningens vedtægter har BIS’koppen til formål at
• understøtte og udvikle fællesskaber blandt byens borgere
• modvirke ensomhed
• formidle særlige former for håndsrækninger
• formidle aktiviteter.

 

GAMLE MISSIONSHUS.

1892 kom der ny greve på Holsteinborg gods. Han var stærkt inspireret af Indre Mission og lod opføre 13 missionshuse.

1920 blev dette hus opført, og huset blev et religiøst omdrejningspunkt for egnen –    i det, der er blevet kaldt ”det hellige land”. En vækkelse gik gennem området, og de gl. testamentlige skrifter på husets gavl er gode eksempler på datidens ånd:

ZAREPTA: (1.kongebog,kap. 17) handler om, at Herren sendte Elias til byen Zarepta, hvor han mødte en fattig enke, som blev velsignet, så melet i hendes krukke og olien i hendes dunk aldrig slap op – selv om hun bagte brød af det, hun troede var hendes sidste mel og olie.

LAND LAND ! HØR HERRENS ORD (Jeremias bog, kap 22,29) Profeten forudsiger her rigets undergang og templets ødelæggelse.

Missionshuset var hjemsted for missionskredsen i Bisserup. Bevægelsen krævede fromhed og erkendelse af egne synder. I huset var der tidligere  møder en gang om måneden med en udenbys missionær. Hvert efterår var der en bedeuge, hvor man bad for et bestemt tema. Opgaven med at lede bønnen gik på omgang.

Skærtorsdags aften holdt KFUM/K fest for de unge, men den helt store begivenhed var juletræsfesten 3.juledag, som samlede hele byen.

Mange af byens lidt ældre beboere har gået i søndagsskole i dette gamle missionshus.

I 1970erne ændrede forholdene sig. Der var tilvækst i Bisserups befolkning, parcelhuse blev opført, og de nye beboere havde ikke samme indstilling til missionen. Den før så store missionskreds  blev væsentlig mindre, og møder og arrangementer ophørte efterhånden. De sidste fra Indre Mission måtte til slut erkende, at det var svært at holde det gamle missionshus ved lige.

2015 lejede en gruppe borgere et lille lokale i huset og indrettede et landsbykontor og en bogcafé.

2019 stiftedes foreningen BIS’koppen – en forening, som ikke har et religiøst eller politisk sigte, men har til formål at yde borgerne forskellige former for håndsrækninger og forebygge ensomhed.

2020 købte foreningen BIS’koppen det gamle missionshus af Indre Mission

Huset er efterfølgende blevet nænsomt restaureret med respekt for husets status som bevaringsværdigt.